دوره و شماره: دوره 28، شماره 5 - شماره پیاپی 111، آذر و دی 1396، صفحه 1-144 
11. تأثیر ابزارهای نفوذ و ذخیره‌ا‌ی توسعه کم اثر در مدیریت رواناب شهری سنندج

صفحه 118-124

جمیل بهرامی؛ فرزین فاروقی؛ ُسید امیر حسینی؛ داوود رفیعی