دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-132 (پیاپی: 85) 
تجزیه فتوکاتالیستی الکیل بنزن سولفانات خطی از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات TiO2

صفحه 2-9

رامین نبی زاده؛ امیر حسین محوی؛ مریم قنبریان؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی


بررسی خاصیت ضد باکتریایی ظروف انتقال آب، تهیه شده از نانو ذرات نقره کپسوله شده

صفحه 19-25

میثم نعمتی؛ تقی عبادی؛ حسین نازک دست؛ مهرناز اسماعیل زاده؛ یزدان رضازاده


حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده

صفحه 34-42

معصومه فراستی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ مرتضی سیّدیان


بررسی کارایی فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضلاب

صفحه 125-131

سید مجید داعی نیاکی؛ افشین تکدستان؛ محمد علی ززولی؛ محمد صدیق مرتضوی