دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 1-74 (پیاپی: 50)