دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 1-80 (پیاپی: 51) 
ویبریو پاراهمولایتیکوس در فاضلاب‌شهر کرمانشاه

صفحه 16-21

علی الماسی؛ محمد سلطانیان؛ فیض‌ا... منصوری؛ محمدتقی عیوضی؛ پرویز مهاجری؛ حبیبه مسکینی


پایش کیفی آب مخزن سد گیلارلو

صفحه 22-27

امیرعلی عالی شاملو؛ سیمین ناصری؛ کاظم ندافی