دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 1-80 (پیاپی: 56) 
1. مدل فازی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بارآلاینده

صفحه 2-10

مطهره سعادت‌پور؛ عباس افشار؛ امید بزرگ حداد


7. کمینه کردن تولید لجن در فرآیندهای لجن فعال

صفحه 54-61

سید علیرضا مؤمنی؛ سید احمد میرباقری


9. بررسی شیوه‌ها و روشهای کاهش آبهای به حساب نیامده: مطالعه موردی شهر سی سخت

صفحه 72-76

عبدالحسین صالحی سروک؛ سید محمود برقعی؛ فردین بوستانی؛ امیر حسام حسنی