دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 1-106 (پیاپی: 65) 
معرفی باکتری‌های زنده لکن غیرقابل کشت (VBNC)

صفحه 54-62

مهدی حسن شاهیان؛ روحا کسری کرمانشاهی