دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 1-85 (پیاپی: 70) 
4. بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری

صفحه 32-40

ابوالفضل رحمانی ثانی؛ ناصر مهردادی؛ علی‌اکبر عظیمی؛ علی ترابیان


6. اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبیت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا

صفحه 48-54

محمدعلی عبدلی؛ علی‌اکبر عظیمی؛ قاسمعلی عمرانی؛ ایرج ‌ اله دادی؛ محمدرضا روشنی