دوره و شماره: دوره 32، شماره 5 - شماره پیاپی 136، آذر و دی 1400، صفحه 1-69 
3. Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis

صفحه 21-32

10.22093/wwj.2021.283545.3134

نوشین کریمی علویجه؛ محمد علی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ نرگس صالح نیا


4. Selection of Wastewater Treatment Plants Toward a Sustainable Design and Water Reuse: (A Case Study in the City of Mashhad)

صفحه 33-43

10.22093/wwj.2021.300225.3169

معصومه حسینی؛ اکرم عوامی؛ فرهاد میثمی؛ سید محمد تفضلی؛ فرشته آرامون


5. Geospatial Modeling of Urban Sewage Network Operations Based on DRASTIC Model (A Case Study of Isfahan)

صفحه 44-60

10.22093/wwj.2021.300889.3171

فرهاد کتیرایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علی اصغر آل شیخ؛ امیرهومن حمصی


6. New Isolated Extremophiles Arsenic Oxidizing Bacteria for the Removal of Arsenic from High- and Low-COD Media

صفحه 61-69

10.22093/wwj.2021.314968.3196

آزاده زهرا فاطمی؛ محمد طباطبایی؛ عبداله درخشنده؛ سید مهدی برقعی؛ مسعود نوشادی