دوره و شماره: دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1-138 (پیاپی: 99) 
کاربرد مدل داده‌های ترکیبی در برآورد غلظت کلر آبخوان دزفول

صفحه 48-55

غزاله هادی قنوات؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سید رضا هاشمی


بررسی میزان حذف کلیفرم کل و جامدات معلق کل از پساب خروجی تصفیه‏ خانه فاضلاب شهری غرب اهواز با استفاده از سیستم تصفیه زمین-گیاه

صفحه 99-105

افشین تکدستان؛ مریم ترابی فر؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ علیرضا جعفرنژادی؛ کامبیز احمدی انگالی


حذف یون مس از پساب با استفاده از نانوجاذب بنتونیت مگنتیت سنتزشده

صفحه 106-109

غلامحسین نورمحمدی؛ علی فضلوی؛ الهام آبایی؛ غلامرضا کریمی؛ علی اکبر رحمانی