دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 126، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-144 
7. ارزیابی عملکرد کاتدهای مختلف در تصفیه پساب پتروشیمی به‌وسیله سلول الکترولیز میکربی فاقد غشا

صفحه 88-99

امین آروین؛ مرتضی حسینی؛ محمد مهدی امین؛ قاسم نجف پور درزی؛ یونس قاسمی


8. تحلیل اقتصادی مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب

صفحه 100-117

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب