دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-127 (پیاپی:82) 
اثر تثبیت ریزجلبک کلامیدوموناس برای حذف ارتوفسفات از پساب شهری

صفحه 59-66

نرگس زمانی؛ مسعود نوشادی؛ سیف‌اله امین؛ علی نیازی؛ یونس قاسمی


کارایی نانولوله‌های کربنی در تصفیه شیرابه مکان دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله شهر همدان)

صفحه 67-72

زهرا کاشی‌تراش اصفهانی؛ محمدتقی صمدی؛ مینا علوی؛ ناهید منوچهر پور؛ ماهم باخانی