دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 122، مهر و آبان 1398، صفحه 1-144 
2. بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

صفحه 16-32

حسین مرزبان؛ احمد صدرایی جواهری؛ منصور زیبایی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلا کریمی


4. بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق

صفحه 51-66

کامران یوسفی؛ مجید حیدری؛ حسین بانژاد؛ مهناز کریمی


8. بهینه‌سازی حذف رنگزای قرمز 46 به‌وسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌

صفحه 109-121

کامران رحیمی؛ روح اله میرزایی؛ احمد اکبری؛ نوراله میرغفاری؛ آرش یونس نیا