دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 120، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-128 
مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP

صفحه 113-120

10.22093/wwj.2017.81550.2379

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی