دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 120، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-128 
1. کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا)

صفحه 1-12

حمید ممتازپور؛ علی اکبر عظیمی؛ سهند جرفی؛ طیبه طباطبایی؛ عبدالرحیم پذیرا


8. حذف کروم سه و شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از لئوناردیت

صفحه 91-102

بهنام دولتی؛ احسان نادری؛ حسین پیرخراطی؛ خلیل فرهادی


10. مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP

صفحه 113-120

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی