دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 119، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-143 
3. استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم)

صفحه 32-49

حسن فرمانی انتظام؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ مهسا واعظ تهرانی؛ سید اسماعیل نجفی


10. بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند

صفحه 130-135

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار