دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. Adsorption of Alizarin Red S Dye on Raw Endoskeleton Nanopowder of Cuttlefish (Sepia Pharaonis) from Water Solutions: Mechanism, Kinetics and Equilibrium Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22093/wwj.2020.248031.3065

نادره رهبر؛ کورش طباطبایی؛ zahra Ramezani


2. Heavy Metals and Antibiotic co-Resistance in Bacterial Isolates of Industrial Effluents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22093/wwj.2021.257072.3079

آرزو طهمورث پور


3. Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22093/wwj.2021.283545.3134

نوشین کریمی علویجه؛ محمد علی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ نرگس صالح نیا


4. بیشینه‌سازی کارایی هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهر خمام با برنامه‌ریزی بهینه تعداد و سرعت پمپ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22093/wwj.2021.275013.3118

مهدی دینی؛ مژده همتی؛ سعید هاشمی


5. Selection of Wastewater Treatment Plants Toward a Sustainable Design and Water Reuse: (a Case Study in the City of Mashhad)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22093/wwj.2021.300225.3169

معصومه حسینی؛ اکرم عوامی؛ فرهاد میثمی؛ سید محمد تفضلی؛ فرشته آرامون


6. شهرنشینی، آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با رهیافت پانل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22093/wwj.2021.269544.3106

فاضل غبیشاوی؛ احمد اکبری؛ امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی


7. Geospatial Modeling of Urban Sewage Network Operations Based on DRASTIC Model (a Case Study of Isfahan)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22093/wwj.2021.300889.3171

فرهاد کتیرایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علی اصغر آل شیخ؛ امیرهومن حمصی


8. New Isolated Extremophiles Arsenic Oxidizing Bacteria for the Removal of Arsenic from High- and Low-COD Media

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22093/wwj.2021.314968.3196

آزاده زهرا فاطمی؛ محمد طباطبایی؛ عبداله درخشنده؛ سید مهدی برقعی؛ مسعود نوشادی


9. نوسازی و ارتقای سیستم‌های توزیع آب شهری با رویکرد بهینه‌سازی چندهدفه (مطالعه موردی: بخشی از شبکه توزیع آب شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22093/wwj.2021.255434.3078

پیمان اعرابی؛ بهاره پیرزاده؛ جعفر جعفری اصل


10. بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22093/wwj.2021.266314.3101

سمیه لشگری؛ سهیلا لشگری؛ فاطمه کشاورز؛ زهرا عیسوندی