دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تخمین پارامترهای کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های ANFIS، GEP و LS-SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22093/wwj.2020.187271.2873

آرش ادیب؛ هیوا فرج پناه؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ایمان احمدیان‌فر


2. ارزیابی روش‌های ناحیه‌بندی شبکه توزیع آب بر مبنای تئوری گراف با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.199394.2916

ویدا دهرآزما؛ مسعود رضا حسامی کرمانی


3. تدوین مدل مدیریت چندمرحله‌ای پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.214030.2972

نگین ظفری؛ فریبرز معصومی؛ محمدرضا نیکو


4. ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی طرح بهسازی رودخانه آجی‌چای با دو روش پاستاکیا و چک‌لیست وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.154274.2766

علی اصغر رستمی؛ محمدتقی ستاری؛ محمد مسافری


5. سنتز و شناسایی جاذب نوین بر پایه سیلیکای مزوپور رشته‌ای (KCC-1) برای حذف فلز سنگین از محلول آبی با رهیافت جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.210880.2960

فاطمه زارعی؛ اعظم مرجانی؛ علی حسنی جوشقانی


6. جداسازی رنگ‌زای راکتیو قرمز 120 از محلول آبی توسط غشاهای نانوکامپوزیتیNiFe2O4-SiO2/ PVDF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.223293.3001

سید مهدی حسینی فرد؛ بهناز دهرآزما؛ محمد علی آرون


7. بررسی تأثیر پارامترهای مهم در مدل عددی یک‌بعدی انتقال آلاینده در حضور کلوئید در محیط متخلخل اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22093/wwj.2020.197231.2910

بهزاد قیاسی؛ محمد حسین نیک سخن


8. ارزیابی استفاده از آیروژل در دیواره واکنشگر نفوذپذیر به‌منظور حذف MTBE از آبهای آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22093/wwj.2020.202903.2932

هستی هاشمی نژاد؛ نیماد فعله گری


9. بررسی اثر pH و اسید هیومیک بر مقدارآمونیوم و نیتریت حاصل از فرایند نیترات‏زدایی از آب توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22093/wwj.2020.70500.2313

نسیبه شاکری؛ هادی قربانی؛ محمدهادی غفاریان مقرب


10. حذف رنگ‌زای متیلن‌بلو با استفاده از الیاف کربن فعال بر پایه اکریلیک با کارایی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22093/wwj.2020.191003.2890

امیر ربی؛ فاطمه داداشیان؛ منصوره سلیمانی


11. حذف فسفات از آب و پساب با استفاده از پودر اسکلت داخلی سپیا (ماهی مرکب) به‌عنوان یک جاذب طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

10.22093/wwj.2020.207894.2948

شهلا الهامی؛ مهدی سقا کهواز؛ نادره رهبر


12. تعیین مدل سینتیکی مناسب راکتور بیوفیلمی بستر متحرک در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22093/wwj.2020.207835.2947

زهرا کولیوند؛ شاهرخ قاضی مرادی؛ فواد کیلانه ئی؛ سید تقی امید نائینی


13. سنتز نانوکامپوزیت Polyaniline/Fe3O4 به‌منظور حذف یون‌های سرب از نمونه‌های آب و پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

10.22093/wwj.2020.115726.2601

علی شکوهی راد