کلیدواژه‌ها = بحران آب
مدل بومی طراحی شهر حساس به آب زمینه‌ساز تحول در برنامه‌ریزی شهری

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 138-151

10.22093/wwj.2021.272402.3114

هاشم امینی؛ علی صنایعی؛ حمیدرضا طلائی؛ علی یوسفی


ارائه مدل مبنی بر استراتژی رسانه به‌منظور سازگاری با کم‌آبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 26-42

10.22093/wwj.2019.161771.2792

مهسا آستانه؛ فائزه تقی پور؛ حمید دوازده امامی


بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 16-32

10.22093/wwj.2018.126649.2663

حسین مرزبان؛ احمد صدرایی جواهری؛ منصور زیبایی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلا کریمی


الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف مدیریت مؤثر

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 23-36

حمید رضا فرتوک زاده؛ سمیه قجاوند؛ میثم رجبی نهوجی