کلیدواژه‌ها = سطح مقطع
1. بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 51-60

بهاره پیرزاده؛ داود محبی کلهری؛ سمیرا قطبی؛ اعظم عبدالهی


2. ارائه یک مدل خودشویی برای کانال‌ها با مقطع ذوزنقه

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 84-91

میر جعفر صادق صفری؛ میرعلی محمدی