کلیدواژه‌ها = تبریز
1. مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 124-130

حمید نجف زاده؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمد رضا پورمحمدی