کلیدواژه‌ها = تجزیه زیستی
حذف زیستی فنل به‌کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 66-73

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور


بررسی توانایی گیاه اکالیپتوس در اصلاح زیستی MTBE از منابع آب

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 64-66

محمد کوشافر؛ سیدمرتضی خواجه‌باشی؛ مرتضی طالبی