کلیدواژه‌ها = منابع آب
بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 16-32

10.22093/wwj.2018.126649.2663

حسین مرزبان؛ احمد صدرایی جواهری؛ منصور زیبایی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلا کریمی


شناسایی و مبارزه با رشد جلبکی در منابع آب با استفاده از نانوذرات اکسید روی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 13-18

مهدی اسکندری؛ سعید دهستانی اطهر؛ بهرام عبدالهی نژند؛ بابک خیاط رستمی


میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم‌های مدفوعی در منابع آب

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 75-79

علی الماسی؛ منصور رضایی؛ حبیبه مسکینی