نویسنده = ایران عالم زاده
بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 2-9

ایران عالم زاده؛ سیامک نجاتی؛ سپیده معتمد


مطالعه میزان آلودگی هیدروکربوری سواحل خلیج فارس و امکان تجزیه بیولوژیکی آن

دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 2-9

منوچهر وثوقی؛ پریوش مصلح آبادی؛ ایران عالم زاده؛ مهدی برقعی؛ داود رشتچیان؛ علی محمد صنعتی