نویسنده = مرتضی تهامی پور
ارزیابی تجارت آب مجازی در بخش صنعت استان زنجان

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 36-45

10.22093/wwj.2016.40799

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی


شبیه‌سازی اثر سناریوهای مختلف قیمت‌گذاری بر نظام تعرفه آب شهری

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 97-106

سعید یزدانی؛ مرتضی تهامی پور