نویسنده = سارا نظیف
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد روش ارزیابی همگذاشت فازی در انتخاب گزینه مناسب آبگیری از لجن تصفیه‌خانه شهرک قدس تهران

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 68-77

عفت سادات کمالی؛ مسعود طاهریون؛ علی اکبر عظیمی؛ سارا نظیف


3. پیش‌بینی فشار در شبکه‌های آبرسانی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384، صفحه 3-14

محمد کارآموز؛ مسعود تابش؛ سارا نظیف؛ علی مریدی