نویسنده = هادی کارگر شریف آباد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تأثیر نصب مستقیم پمپ به شبکه آب بر عملکرد کنتورهای آب خانگی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 107-118

10.22093/wwj.2019.141217.2721

حسن طالب بیدختی؛ هادی کارگر شریف آباد