نویسنده = شبنم تجربه‌کار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و عملکرد یک سیستم بیوفیلتر بارقوی در تجزیه مواد آلی پسابهای صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 63-67

ناهید رستاخیز؛ سید مهدی برقعی؛ شبنم تجربه‌کار