نویسنده = محمدتقی عیوضی
تعداد مقالات: 2
1. تخمین مشخصات‌‌‌ فاضلاب‌‌ شهرکرمانشاه‌ برمبنای ‌متغیرهای‌ اقتصادی- اجتماعی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 17-24

علی الماسی؛ محمدتقی عیوضی؛ منصور رضایی؛ احسان امیرپور


2. ویبریو پاراهمولایتیکوس در فاضلاب‌شهر کرمانشاه

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 16-21

علی الماسی؛ محمد سلطانیان؛ فیض‌ا... منصوری؛ محمدتقی عیوضی؛ پرویز مهاجری؛ حبیبه مسکینی