تعداد مقالات: 935
926. بررسی رفتار دوبعدی هوای محبوس در خطوط انتقال طی فرایند پرشدن و تخلیه ناگهانی با روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22093/wwj.2020.197239.2908

رسول دانشفراز؛ سعید دستگیری؛ بابک علی نژاد؛ محسن بشارت


928. بررسی غلظت ترکیبات آلکیل بنزن خطی در رسوبات سطحی رودخانه‌های شرق استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22093/wwj.2020.192132.2895

نعمت اله کمکی؛ علیرضا ریاحی بختیاری


929. مدل‌سازی تشخیص مصرف غیرمجاز آب (مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22093/wwj.2020.209875.2958

قاسم امینی


930. تخمین پارامترهای کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های ANFIS، GEP و LS-SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22093/wwj.2020.187271.2873

آرش ادیب؛ هیوا فرج پناه؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ایمان احمدیان‌فر


931. ارزیابی روش‌های ناحیه‌بندی شبکه توزیع آب بر مبنای تئوری گراف با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.199394.2916

ویدا دهرآزما؛ مسعود رضا حسامی کرمانی


932. تدوین مدل مدیریت چندمرحله‌ای پیامد ورود بار آلودگی ناگهانی در شبکه‌های توزیع آب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.214030.2972

نگین ظفری؛ فریبرز معصومی؛ محمدرضا نیکو


933. ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی طرح بهسازی رودخانه آجی‌چای با دو روش پاستاکیا و چک‌لیست وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.154274.2766

علی اصغر رستمی؛ محمدتقی ستاری؛ محمد مسافری


934. سنتز و شناسایی جاذب نوین بر پایه سیلیکای مزوپور رشته‌ای (KCC-1) برای حذف فلز سنگین از محلول آبی با رهیافت جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.210880.2960

فاطمه زارعی؛ اعظم مرجانی؛ علی حسنی جوشقانی


935. جداسازی رنگ‌زای راکتیو قرمز 120 از محلول آبی توسط غشاهای نانوکامپوزیتیNiFe2O4-SiO2/ PVDF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22093/wwj.2020.223293.3001

سید مهدی حسینی فرد؛ بهناز دهرآزما؛ محمد علی آرون