تعداد مقالات: 910
726. بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 130-135

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار


727. پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 121-126

فریبرز یوسفوند؛ سعید شعبانلو؛ محمد علی ایزدبخش


728. شبیه‌سازی روش‌های LID-BMP بر میزان رواناب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 114-121

عطیه پورصاحبی؛ محمود ذاکری نیری؛ صابر معظمی گودرزی


729. تعیین ابعاد مجرای جریان و قدرت گرداب حلزونی در محل آبگیرهای جانبی

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 83-94

سید مرتضی سیدیان؛ محمود شفاعی بجستان


730. اثر کاربرد لجن فاضلاب بر غلظت عناصر کم مصرف خاک و جذب آنها به‌وسیله گیاه دارویی گاوزبان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 101-110

زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمدعلی بهمنیار


731. ارزیابی سمیّت نفت خام بر آب سد زاینده‌رود و تصفیه‌خانه آب اصفهان با استفاده از دافنیا مگنا و روش زیست آزمونی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 76-80

محسن سعدانی؛ حسین موحدیان؛ بهزاد جابریان؛ مریم فرجی؛ احسان ابویی


732. بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهشی ذرات در نزدیکی بستر کانال

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 92-100

سید سجاد مهدیزاده محلی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری


733. بررسی اثر کاربرد لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در بهبود خاک کشاورزی (مطالعه موردی: جزیره کیش)

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 85-93

شهناز شفیعی‌پور؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست


735. تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 92-97

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


736. برآورد تابع تقاضای آب خانوارهای شهری، مطالعه موردی: شهر مرودشت

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 90-94

سید نعمت‌اله موسوی؛ حمید محمدی؛ فردین بوستانی


737. کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 91-96

محمد گیوه‌چی؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیل ابریشمی


741. تجزیه آلاینده ارگانوفسفره تری‌اتیل‌فسفات با استفاده از نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 103-111

پویا ارباب؛ محسن سعیدی؛ حسین فخرایی


742. تشخیص و پهنه‌بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 82-93

محسن ناصری؛ مسعود تجریشی؛ محمدرضا نیکو؛ جمال ظاهرپور


743. بررسی آزمایشگاهی جریان غیرخطی غیرماندگار در محیط متخلخل سنگریزه‌ای

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 106-115

مرتضی شُکری؛ محمدرضا صبور؛ حبیب‌اله بیات؛ جلال صادقیان


744. تخلیه فاضلاب به دریا گزینه مطلوب برای دفع فاضلاب شهری در مناطق ساحلی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 66-75

افشین تکدستان؛ ناصر حاجی‌زاده؛ نعمت‌ا... جعفرزاده


745. شناسایی گونه‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز جدا شده از منابع مختلف نمونه‌های آب اصفهان بر اساس ویژگی‌های فنوتیپیک

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 88-95

شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه السادات حسینی؛ انسیه ساریخانی؛ جمشید فقری؛ تهمینه نریمانی؛ فرزانه صادقی؛ حسین فاضلی


746. پهنه‌بندی خطر سیل‌گرفتگی توسط معادله انرژی جریان و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 101-111

پوریا جوان؛ محمود محمدرضاپور طبری؛ مهدی میرزایی


747. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده‌رود در محدوده شهری اصفهان

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 103-111

پگاه بهنام؛ حسین صمدی؛ محمد شایان نژاد؛ عطااله ابراهیمی


748. طرح بهینه خاکریزهای کنار رودخانه (گوره‌ها) به‌روش آنالیز ریسک (مطالعه موردی رودخانه خشک شیراز)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 95-110

سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب؛ ملیکا مرادی


749. کارایی نانو اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی بستر بتنی در حذف رنگزای AB113

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 99-107

رویا نائبی گاوگانی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی‌دوست