تعداد مقالات: 910
51. صفحات آغازین

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1394


52. صفحات آغازین

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1394


53. صفحات آغازین

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1395


54. صفحات آغازین

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1395


55. صفحات آغازین

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1395


56. صفحات آغازین

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1395


57. برآورد تمایل شهروندان اصفهان به پرداخت برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1-9

حامد اکبرپور؛ سید شهاب میرباقری؛ حامد رفیعی


58. بررسی کارایی گیاه سالیکورنیا اروپایی در گیاه‌پالایی نمک از محلول‌ها

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-9

ابوالفضل فرزی؛ سید مهدی برقعی؛ منوچهر وثوقی


60. صفحات آغازین

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395


61. صفحات آغازین

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1395


62. فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-13

مینا تاج آبادی؛ لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی


64. ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-16

مهدی دینی؛ مسعود تابش


66. تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-14

سید حسین سجادی‌فر؛ مسعود خشایی؛ غلامرضا ابراهیم آبادی؛ محمد داودآبادی


67. تحلیل ریسک شبکه‌های جمع‌آوری رواناب شهری با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: منطقه 11 تهران)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-17

ریحانه شریعت؛ عباس روزبهانی؛ علی ابراهیمیان


69. کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا)

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-12

حمید ممتازپور؛ علی اکبر عظیمی؛ سهند جرفی؛ طیبه طباطبایی؛ عبدالرحیم پذیرا


72. مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1-15

جواد عبدالهی قره کند؛ ابراهیم سپهر؛ ولی فیضی اصل؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی


73. حذف کادمیم از محلولهای آبی توسط γ-آلومینای نانوساختار

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 9-20

سید حسن زوار موسوی؛ مصطفی فضلی؛ اکرم رحمانی


74. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنا بر الگوی جریان پیرامون آبشکن تی شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-23

سید عباس موسوی نائینی؛ محمد واقفی؛ مسعود قدسیان


75. حذف کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از جذب بر روی رزین آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 10-18

مهدی شیرزاد سیبنی؛ محمد تقی صمدی؛ سعید عزیزیان؛ افشین ملکی؛ منصور ضرابی